Đồ Án Cuối Kỳ Iot
Thiết bị theo dõi nhịp tim

Sử dụng mạch cảm biến nhịp tim để đo và gửi số liệu đến web app nhằm theo dõi định kỳ nhịp tim...

Bảng thông tin theo dõi nhịp tim.

Thông tin nhịp tim sẽ được gửi đến server định kỳ 1 phút 1 lần
Và được hiển thị dưới bảng sau.

Team Members

Hồ Đăng Minh

Thực hiện web app và nhận gửi data

Thái Quỳnh Nhi

Cấu hình và lập trình mạch